วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ Entrance วิชาชีววิทยา 2539

1.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคขาดวิตามินหรือแร่ธาตุ

ก. การขาดวิตามินไทอามีน ทำให้เกิดโรคปากนกกระจอก
ข. การขาดวิตามินเรตินอล ทำให้มองไม่เห็นในที่สลัว
ค. การขาดแร่ธาตุฟอสฟอรัสทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย
ง. การขาดแมกนีเซียมทำให้กล้ามเนื้อทำงานช้า เบื่ออาหารและซึม

1.ก และ ข
2.ก และ ค
3.ข และ ค
4.ข และ ง



2.ข้อใดถูกต้องในขั้นตอนการเจริญของไข่กบ ถ้ากำหนดให้

ก. ปริมาณของไข่แดงมีอิทธิพลต่อแบบแผนการเจริญระยะแรกของสิ่งมีชีวิต
ข. การแบ่งเซลล์ของไซโกตเกิดขึ้นเฉพาะที่ ไม่ตลอดทั่วทั้งไซโกต
ค. ในระยะคลีเวจไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเซลล์ แต่มีจำนวนเซลล์เพิ่มมากขึ้น
ง. การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนแปรสภาพ (differentiation) ของกลุ่มเซลล์ มีผลต่อกระบวนการเกิดเนื้อเยื่อและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

1.ก, ข และ ค
2.ก, ข และ ง
3.ก, ค และ ง
4.ข, ค และ ง


















4.เมื่อสัมผัสต้นถั่วต้นสูง 100 ซม.กับต้นเตี้ยพันธุ์แท้ที่สูงเพียง 60 ซม. รุ่นลูก F1 มีความสูงเฉลี่ย 80 ซม. ข้อใดแสดงความแปรผันในรุ่นหลาน F2



5. ข้อใดเป็นลักษณะของสังคมสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ


ก. ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย
ข. มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้หลังการถูกทำลาย
ค. มีความสัมพันธ์เชิงอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน

1.ก เท่านั้น
2.ค เท่านั้น
3.ก และ ค
4.ก, ข และ ค




7.ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง

ก. การแตกของผลต้อยติ่งเมื่อถูกน้ำฝน
ข. การบานของดอกกุหลาบ
ค. การเปิด - ปิดปากใบ
ง. การหุบกางของใบไมยราพ
จ. การงอกของหลอดเรณู


1.ข และ จ
2.ข, ง และ จ
3.ข, ค และ ง
4.ก, ข, ค และ จ



A และ B แทนสิ่งใดตามลำดับ
ก. ไมโทซิส
ข. ต้นสปอโรไฟต์
ค. ไรซอยด์
ง. สปอร์มาเทอร์เซลล์


1.ก และ ข
2.ก และ ง
3.ข และ ค
4.ข และ ง


9.หลักฐานของวิวัฒนาการในข้อใด ใช้สนับสนุนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างก็มีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษแรกเริ่มชนิดเดียวกัน ได้ดีที่สุด


ก. หลักฐานจากข้อมูลด้านชีววิทยาเชิงโมเลกุล
ข. หลักฐานจากการเจริญเติบโตของเอมบริโอ
ค. หลักฐานจากการเปรียบเทียบโครงสร้าง
ง. หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์



1.ก
2.ข
3.ก และ ค
4.ข และ ง






จากกราฟข้างบน ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช


ก. ตัวอย่างของพืช A, B, C ได้แก่ อ้อย, ข้าวโพด, เฟิร์น ตามลำดับ
ข. ใบของพืช A มีเอนไซม์ RuBP carboxylase ในเซลล์บันเดิลชีทเท่านั้น
ค. ถ้าได้รับความเข้มของแสงต่ำกว่า 0.04 cal/cm2/min เป็นเวลา 10 วัน พืชทุกชนิดจะตาย
ง. พืช A และ B มีความตรึง CO2 2 ครั้ง, พืช C ตรึงครั้งเดียวจ. เซลล์บันเดิลชีทของพืช A มีความเข้มข้นของ CO2 สูงกว่าเซลล์มีโซฟิลล์ของพืช B

1.ข และ จ
2.ข ง และ จ
3.ก และ ข
4.ข และ ค









เฉลย เดี๋ยวมาเฉลยละเอียด



1. ตอบ 3



เหตุผล เรตินอล คือ วิตามิน A การขาดทำให้เป็นโรคตาฟางและการขาดฟอสฟอรัสทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย กระดูกเปาะ (ไทอามีน คือ วิตามิน B1 ขาดเกิดโรคเหน็บชา ส่วนโรคปากนกกระจอก ขาดวิตามิน B2 ไรโบเฟลวิน)



2. ตอบ 3



เหตุผล ไข่กบ มีไข่แดงปริมาณปานกลาง ไซโกตเกิดการแบ่งตัวตลอดทั่วทั้งไซโกต(แต่ไม่เท่ากัน) ข้อ ข จึงไม่ถูกต้อง ส่วนข้ออื่นๆ ถูกต้อง



3. ตอบ 2



เหตุผล บริเวณ ค ศูนย์กลางการมองเห็น
บริเวณ ง ศูนย์กลางของการได้ยิน
บริเวณ ข ศูนย์กลางของการสัมผัส (ผิวหนัง)
ทั้งหมด คือ Cerebrum



4. ตอบ 3



5. ตอบ 3



6. ตอบ 2



7. ตอบ 1



8. ตอบ 4



9. ตอบ 3



10. ตอบ 3



11. ตอบ 2



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น